Column


IT-jurist Peter van Schelven over...

Bedrijfsgeheimen: op naar een nieuwe wet!

Hoe bescherm je bedrijfsgeheimen tegen onbevoegd gebruik of openbaarmaking? Deze vraag is met name van belang voor zaken die niet zijn onderworpen aan de bescherming van een recht van intellectueel eigendom, zoals een octrooirecht. Denk daarbij aan de digitaal vastgelegde onderzoeksresultaten van een nieuw medicijn van een farmaceutisch bedrijf. Of aan de plannen van een bedrijf voor een innovatieve marktintroductie van een nieuwe dienst.

Vanzelfsprekend moet dergelijke niet openbaar gemaakte knowhow zoveel mogelijk geheim blijven. In het bijzonder moet worden voorkomen dat deze informatie in handen van een concurrent of een kwaadwillende valt. Ook mogen bedrijfsgeheimen niet op andere wijze ‘op straat’ komen te liggen. De financiële schade kan groot zijn als dergelijke knowhow in verkeerde handen terechtkomt. Een goed bedrijfsgeheim ontleent zijn waarde immers vooral aan het feit dat het over niet publiekelijk bekende informatie gaat.

Nieuwe wetgeving
In de huidige wetgeving in ons land is de bescherming van bedrijfsgeheimen tamelijk verbrokkeld geregeld in een aantal summiere bepalingen in diverse wetten, bijvoorbeeld in de strafwetgeving. Een specifieke wet ter bescherming van bedrijfsgeheimen kent ons land echter niet. Daarin komt binnenkort evenwel verandering, nu de nieuwe regering enkele dagen terug het voorstel voor de zogeheten ‘Wet bescherming bedrijfsgeheimen’ bij de Tweede Kamer heeft ingediend.

De beoogde nieuwe wet gaat, mede met het oog op versterking van het innovatief vermogen van het bedrijfsleven, extra juridische wapens geven om op treden tegen misbruik dat van bedrijfsgeheimen kan worden gemaakt. De komst van het nieuwe wetsvoorstel in ons land is het rechtstreekse gevolg van Europese wetgeving uit 2016. De Nederlandse wet moet er uiterlijk 9 juni 2018 zijn.

Wat is een bedrijfsgeheim?
De wet gaat over bedrijfsgeheimen, maar wat zijn dat nou precies? Op het eerste gezicht lijkt bedrijfsgeheim een tamelijk vaag begrip. Duidelijkheid hierover is onder meer van belang voor partijen die op innovatief vlak willen samenwerken. Aangenomen wordt dat een goed afgebakend begrip ervoor zorgt dat minder snel gevreesd hoeft te worden dat het ene bedrijf met het bedrijfsgeheim van een ander bedrijf aan de haal gaat. De komende wet probeert in die zin economisch wangedrag aan banden te leggen.

Als je het wetsvoorstel erop naleest, dan blijkt dat aan drie voorwaarden moet zijn voldaan om informatie als bedrijfsgeheim te kunnen kwalificeren. De eerste voorwaarde is een vanzelfsprekendheid: de informatie die onder de wet valt moet geheim zijn. Of daarvan in voorkomend geval sprake is, wordt bepaald door het antwoord op de vraag of de informatie eenvoudig toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk met die informatie bezighouden. Dat is een criterium dat verre van eenvoudig is. De tweede voorwaarde is dat de beschermde informatie handelswaarde moet hebben. Iets wat zonder waarde is, is in juridische zin dus geen bedrijfsgeheim.

Informatiebeveiliging
De derde voorwaarde om onder de wet te vallen komt erop neer dat het bedrijfsgeheim onderworpen moet zijn aan ‘redelijke maatregelen’ om de desbetreffende informatie geheim te houden. Hier raakt het onderwerp van de bedrijfsgeheimen de security. Bij de vraag wat dergelijke maatregelen zijn, denkt de wetgever onder meer aan een organisatorische maatregel die ervoor zorgt dat alleen sleutelfiguren in het bedrijf toegang hebben tot de geheimen. In de toelichting die de regering bij het wetsvoorstel heeft geschreven, valt te lezen dat in dit verband ook kan worden gedacht aan digitale beschermingsmaatregelen zoals encryptie, bijvoorbeeld ter voorkoming van het inbreken in computerbestanden of e-mail.

Kortom, een redelijke mate van informatiebeveiliging kan straks mede bepalend zijn voor de vraag of een bedrijf met succes een beroep op de wapens uit de komende nieuwe wet kan doen. Zonder die beveiliging loopt uw bedrijf het risico buiten de boot van de komende wet te vallen. Security en juridische bescherming van bedrijfsgeheimen gaan zo dus hand in hand.

 

IT-jurist Mr. Peter van Schelven, BIJ PETER – Wet & Recht, laat wekelijks zijn licht schijnen over een opmerkelijke uitspraak of wetgeving binnen het IT-recht. Heeft u een concrete vraag voor Peter? Dan kunt u mailen naar peter.van.schelven@gmail.com. 

Kijk hier voor de eerdere bijdragen van Peter van Schelven.

Lees meer over